Renxing Xue

Renxing Xue

Research Assistant

Education

Sep. 2011-Jun.2016: Bachelor. (Veterinary Medicine), Huazhong Agricultural University, Wuhan China

Sep. 2011-Dec.2019: Maser. (Cell biology), Sun Yat-Sen university, Guangzhou China

Dec.2019-present: Research assistant, SUStech, Shenzhen China

Publication

  1. Li Xiao, Zhengnan Peng, Anqi Zhu, Renxing Xue, Renming Lu, Jing Mi, Shaowei Xi, Wei Chen, Songshan Liang. Inhibition of RUNX1 promotes cisplatin-induced apoptosis in ovarian cancer cells. Biochemical Pharmacology. 2020(180):114116.
  2. Xiaodi Li, Wei Chen, Yuhao Jin, Renxing Xue, Jiancheng Su, Zekun Mu, Jiamin Li, Songshan Jiang. miR-142-5p enhances cisplatin-induced apoptosis in ovarian cancer cells by targeting multiple anti-apoptotic genes. Biochemical Pharmacology. 2019(161):98-112